Správa bytového fondu :

Od roku 2000 společnost zajišťuje správu domů výhradně pro domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek. V současné době smluvně zajišťujeme správu pro více jak 50 právních subjektů, zastupujících přes 1000 bytových jednotek. Správu provádíme nejen v Hořovicích a v blízkém okolí Jince, Osek, Komárov, Tmaň, Zdice, Žebrák, ale také i v Praze.

Zároveň se správou bytových domů společnost TEZA zajišťuje pro některá SVJ i správu a provoz domovních, resp. blokových plynových kotelen.

TEZA má vlastní pracovníky údržby, ale rovněž spolupracujeme s prověřenými řemeslníky pracujícími na živnostenský list. Prioritou je kvalita, dostupnost a ekonomická výhodnost služby, kdy po zhodnocení těchto kritérií je zajištěna potřebná servisní činnost konkrétním pracovníkem nebo řemeslníkem. Výhodou tohoto způsobu je flexibilita a konkurenční prostředí, které je dobrým přínosem pro kvalitu a cenu práce.

 Rozsah nabízených služeb :

V oblasti ekonomické správy :

 • vedení předpisu služeb, kde jsou uvedeny všechny platby, které jsou vlastníku předepsány (zálohy za služby, zálohy na správu domu a pozemku a ostatní dohodnuté platby),
 • pravidelná měsíční kontrola včasného placení stanoveného příspěvku do fondu oprav a úhrad za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytových prostor prostřednictvím SIPO, bankovních příkazů a složenek vlastníky bytu,
 • pravidelné měsíční hlášení změn inkasnímu středisku České pošty v rámci platebního systému SIPO,
 • roční vyúčtování předepsaných záloh na správu domu a pozemku a na služby související s užíváním bytu nebo nebytových prostor a to nejpozději do 30. dubna následujícího roku,
 • účtování v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu veškerého majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření. Účetnictví bude vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, dalších souvisejících předpisů a podle doplňujících metodických pokynů SVJ tak, aby správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručující trvalost účetních záznamů zobrazovalo veškeré hospodářské operace a plně zajišťovalo veškeré účetní práce,
 • pořizování platebních příkazů k autorizaci,
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů, pokud vznikne povinnost jej zpracovat,
 • příprava odvodů pojistného, daní a vyúčtování daní členů statutárních orgánů, zaměstnanců, vedení měsíční mzdové agendy členů výboru nebo pověřeného vlastníka.

V oblasti technické správy :

 • vedení technické evidence bytových, nebytových a společných prostor bytového domu,
 • předkládání návrhů na zlepšení správy, technického a stavebního stavu a snížení nákladů na provoz spravované nemovitosti a dalších záměrů hospodaření se spravovanou nemovitostí,
 • roční zpracování a předkládání návrhu plánu oprav na následující období zpracovaného na základě požadavku SVJ a technického posouzení domu,
 • zajištění všech povinných revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy,
 • zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami,
 • zajištění plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví, bezpečnosti a hygienické ochrany spravované nemovitosti,
 • zajištění nepřetržité havarijní služby a operativní odstraňování následků havárií technických zařízení či inženýrských sítí,
 • zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor spravovaných nemovitostí,
 • smluvní zajištění dodávky medií a servisní činnosti pro řádné užívání jednotek, zejména dodávky pitné vody, tepla a teplé vody, elektřiny a plynu,
 • kontrola plnění sjednaných podmínek služeb dodavateli a ověřování množství a účtované ceny poskytovaných medií a služeb,
 • průběžná kontrola a vyhodnocení stavebně technického stavu svěřené nemovitosti jako podklad pro zpracování návrhu plánu oprav a rekonstrukcí,
 • zajištění drobných oprav a údržby spravované nemovitosti,
 • podle schváleného plánu oprav, rekonstrukcí a modernizací příprava podkladů a vypsání výběrových řízení. Při realizaci a dokončení poskytnutí přiměřené součinnosti,
 • informování provozovatele inženýrských sítí o poruchách nebo haváriích sítě nebo její části a uplatňování požadavků na jejich odstranění. Informování vlastníků o dlouhodobých výlukách dodávek vody, tepla, elektřiny a plynu.

V rámci správy domu nabízíme možnost vzdáleného přístupu prostřednictvím výpočetní techniky a připojení k internetu, při kterém je umožněno zástupcům domů nahlížet do evidence svého domu a to na základě předem definovaných přístupových práv.

Nabídka doplňkových služeb nad rámec běžné správy domů :

A ) Organizace shromáždění společenství vlastníků jednotek.Tato činnost zahrnuje zejména :

 • zajištění jednací místnosti pro shromáždění vlastníků jednotek,
 • příprava pozvánek včetně podkladů k projednávaným bodům,
 • vyhotovení prezenční listiny,
 • vyhotovení zápisu ze schůze shromáždění SVJ,
 • vyhotovení a podání návrhu na změny v Rejstříku společenství vlastníků.

B ) Ostatní služby : 

 • zastupování na příslušných úřadech,
 • instalace bytových vodoměrů a indikátorů topných nákladů (měřičů tepla na radiátory) vč.následného rádiového odečtu bez nutnosti zpřístupnění bytu,
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budovy,
 • konzultace nad rámec smlouvy o správě.